Privacyverklaring

Deze privacyverklaring betreft https://websitenu.com en is geldig met ingang van 1 juni 2019.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Controleer daarom regelmatig of deze verklaring is aangepast.

Met het publiceren van een nieuwe versie van deze privacyverklaring vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

WebsiteNU houdt rekening met uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en zijn zorgvuldig met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop volgende dienstverlening van WebsiteNU. Dit privacybeleid beschrijft welke van uw gegevens wij verzamelen, waar wij deze gegevens voor nodig hebben en met wie en onder welke voorwaarden wij deze gegevens eventueel met derden delen.

Ook leggen wij aan u uit op welke manier wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van deze privacy verklaring.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Hosting en website software

Onze website is gemaakt met WordPress en wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Vimexx. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Vimexx heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij gebruiken uw gegevens echter nooit voor een ander doel. Vimexx is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toestaan van SSL-encryptie voor de website en een sterk wachtwoordbeleid. Dagelijks maakt Vimexx meerdere back-ups om verlies van data te voorkomen.

E-mail afhandeling

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx en Google Gmail. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx en Google hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Bezoekersgedrag

Wij leggen statistische gegevens van de bezoekers van onze website vast. Deze statistische gegevens bevatten geen privacy gevoelige informatie. Zij zijn uitsluitend bedoeld om onze website en ons aanbod te verbeteren.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Moneybird. Wij delen met Moneybird uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens gebruiken wij voor het administreren van onze verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Moneybird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens delen wij niet met derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal wettelijk tot geheimhouding verplicht.

Automatisch verzamelde gegevens

Onze website verzamelt geen privacy gevoelige gegevens anders dan de door u opgegeven gegevens bij het doen van een bestelling of het insturen van een contact- of offerteaanvraag formulier.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan WebsiteNU op grond van een wettelijke verplichting  uw gegevens delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In dit geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Alle gegevens die wij van u bezitten bewaren wij niet op onze website.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij u zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid is het dan niet mogelijk om onze de dienstverlening voort te zetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van WebsiteNU. Als u bezwaar maakt staken wij onmiddellijk de gegevensverwerking in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

Contactgegevens

WebsiteNU
Griend 18 09
8225 RN Lelystad
Nederland

Telefoon      : 0648 690 020
E-mailadres : info@websitenu.com

Contactpersoon voor privacyzaken Peter Pruimboom

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt.
Als u deze website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u daar akkoord mee bent.
Lees eerst onze cookie verklaring